מדיניות החזרות

 ביטול מדיניות עסקה והחזרת מוצרים

א. הוראות סעיף זה כפופות לחוק הגנת הצרכן הישראלי התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") וחלות רק על צרכנים ישראלים.

 

ב. הזכות לביטול עסקה עומדת רק ללקוח שביצע את הרכישה (גם אם הלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא מקבל המשלוח).

 

ג. בנוסף לסעיף ב' דלעיל, רק לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר דרך האתר יהיה רשאי לבטל את העסקה, מיום ביצוע העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד ביצוע העסקה. המאוחר מבין: (א)  תאריך קבלת המוצר; או (ב) התאריך כפי שנקבע בחוק. הדבר אינו חל על מוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר.

 

ד. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) אשר ביצעו עסקה באתר, יהיו זכאים לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או ממועד קבלת המוצר, הכל בכפוף וכפי האמור בחוק, ובלבד שביצוע העסקה כלל שיחה בין הלקוח כאמור לעיל לבין החברה, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית, המזהה את הלקוח כנמצא  תחת אחת מהקטגוריות לעיל.

 

ה. נהיה רשאים לבקש מהלקוח אישור, כמפורט בחוק, המוכיח כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

 

ו. לקוח שיש לו זכות לבטל עסקה על פי תנאי שימוש אלה, יוכל לעשות כן באמצעות מתן הודעת ביטול לחברה בעל פה - באמצעות מחלקת שירות הלקוחות של החברה, בטלפון: 03-5074144; או בדואר אלקטרוני אל; info@coolclub.co.il;  (להלן: "מדיניות ביטול").

 

ז. מדיניות הביטול חייבת לכלול את שם הלקוח ומספר תעודת הזהות של הלקוח וכן את מספר ההזמנה. ציון מספר הטלפון הנייד של הלקוח וצירוף חשבונית/קבלה לזיהוי העסקה – אם כי לא חובה – עשויים לסייע לחברה באיתור העסקה הרלוונטית.

 

ניתן להחזיר כל מוצר שלא נעשה בו שימוש בתוך 14 ימים מהרגע שקיבלת בפועל את המוצר המתאים

ולשלוח לכתובת שמעון רוקח 
22 תל אביב
 מיקוד 6514822

אלא אם נקבע בחוק מסגרת זמן ארוכה יותר או שונה לקבוצות או אנשים מסוימים ("תקופת החזרה"), תמורת החזר מלא של מחיר המוצר (בתנאי שהוא חדש במצב לא בשימוש). תקופת החזרה זו אינה חלה על שוברי מתנה. אתה יכול להחזיר את המוצרים שלך בשיטה שבחרת, כלומר על ידי סוכנות שליחויות חיצונית, בכפוף למדיניות של חברת השליחויות האמורה, כפי שתעודכן מעת לעת. דמי המשלוח ישולם על ידי השולח ולא יוחזר על ידי החברה. את המוצרים המוחזרים יש לשלוח אלינו בחזרה באופן מיידי ולא יאוחר מארבעה עשר ימים לאחר התאריך שבו מדיניות לנו על ביטול החוזה שלך (או כל חלק ממנו)

 

ט. במקרה ששלחת לנו הודעת ביטול המודיעה לנו על ביטול העסקה, אנו נחזיר לך את כל התשלומים שקיבלנו ממך בנוגע למוצר/ים שבוטלו והוחזרו, למעט עלויות משלוח, בתוך 14 יום, החל מהיום שבו קיבלנו את מדיניות הביטול שלך.

 

י. אמצעי התשלום ששימשה לביצוע העסקה ישמש גם להחזר, אלא אם כן הסכמנו במפורש למשהו אחר.

 

י״א. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעכב את ההחזר עד שנקבל את המוצר המוחזר

 

י״ב. כל החזר שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה המבוטלת במקור, ובהתאם ללוח הזמנים של חברת האשראי.

 

י״ג. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/עם הטבה כלשהי, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר ההנחה או ההטבה. במקרה של החזרה, לא יוחזרו מכס, מסי מכירה על יבוא ודמי טיפול של DHL/ או שליחים אוויריים.

 

י״דזכותך לבטל עסקה אינה גורעת מזכותנו לתבוע פיצויים במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצריםאם החברה תגלה שערכם ירד מכל סיבה שהיא.